Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2022r. wynosi 193.214.809,08 zł i obejmuje:

A

AKTYWA TRWAŁE

153.457.608,96

I

Wartości niematerialne i prawne

45.949,45

II

Rzeczowe aktywa trwałe

150.916.753,51

III

Należności długoterminowe

0,000.00

IV

Inwestycje długoterminowe

737.000,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.757.906,00

B

AKTYWA OBROTOWE

39.757.200,12

I

Zapasy

14.832.485,22

II

Należności krótkoterminowe

21.481.402,90

III

Inwestycje krótkoterminowe

2.197.188,78

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.246.123,22

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 29.06.2023, 11:28
Dokument oglądany razy: 1 276
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 16.08.2021