Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi 139.120.842,77 zł i obejmuje:

A

AKTYWA TRWAŁE

124.683.938,23

I

Wartości niematerialne i prawne

84.933,84

II

Rzeczowe aktywa trwałe

122.158.780,39

III

Należności długoterminowe

0,000.00

IV

Inwestycje długoterminowe

737.000,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.703.224,00

B

AKTYWA OBROTOWE

14.436.904,54

I

Zapasy

2.521.578,40

II

Należności krótkoterminowe

9.830.593,51

III

Inwestycje krótkoterminowe

1.134.922,60

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

949.810,03

Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 03.09.2021, 08:39
Dokument oglądany razy: 51
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 16.08.2021