Majątek spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 16.08.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi 147.658.054,88 zł i obejmuje:

A

AKTYWA TRWAŁE

128.102.666,06

I

Wartości niematerialne i prawne

82.353,61

II

Rzeczowe aktywa trwałe

125.503.067,45

III

Należności długoterminowe

0,000.00

IV

Inwestycje długoterminowe

737.000,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.780.245,00

B

AKTYWA OBROTOWE

19.555.388,82

I

Zapasy

4.116.267,14

II

Należności krótkoterminowe

12.754.535,01

III

Inwestycje krótkoterminowe

1.684.876,22

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

999.710,45

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 01.07.2022, 07:17
Dokument oglądany razy: 428
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 16.08.2021