Deklaracja Dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników PDF, nie są dostępne cyfrowo w całości
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów lub PDF

Wyłączenia:

 • artykuły lub załączniki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Młyńczak, informatyk@pgk-radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 683 06 30 wew. 157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba – pod względem dostępności architektonicznej – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:  ul. Stara Droga 85, 97 – 500 Radomsko nie spełnia wymagań określonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku znajduje się wiele miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca wyłącznie dla klientów Spółki.
 3. Przed budynkiem Spółki, bezpośrednio przy schodach, znajduje się jedno prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Takie usytuowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami miało na celu maksymalne skrócenie drogi dostępu do budynku.
 4. Wejście do budynku odbywa się wyłącznie przy pomocy schodów.
 5. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze oznaczone kontrastowo, stopnie schodów są proste, bez podcięć.
 6. Drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo, nie są automatycznie otwierane.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa asystującego lub psa przewodnika.
 8. Usługa skorzystania z tłumacza języka migowego jest niedostępna.

Udogodnienia

 1. Przed głównym wejściem do siedziby Spółki umieszczono dzwonek, dzięki któremu osoba z niepełnosprawnością może skontaktować się z właściwym merytorycznie pracownikiem w sprawie, który następnie udziela mu stosownej informacji i odpowiedniej pomocy w załatwieniu sprawy.
 2. Również właściwy merytorycznie pracownik Spółki schodzi do interesanta po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 44 683 06 30 (numer centrali telefonicznej umieszczony nad głównym wejściem do budynku, dobrze widocznym z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych).
 3. Obsługa interesanta przez pracownika Spółki jest także możliwa po wcześniejszym kontakcie mailowym: sekretariat@pgk-radomsko.pl lub przy pomocy skrzynki EPUAP.

Utrudnienia

 1. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 3. Budynek nie posiada windy.