Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 180.488.431,44 zł i obejmuje:


A

AKTYWA TRWAŁE

151.565.804,47

I

Wartości niematerialne i prawne

9.152,82

II

Rzeczowe aktywa trwałe

148.860.175,65

III

Należności długoterminowe

0.00

IV

Inwestycje długoterminowe

737.000,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.959.476,00

B

AKTYWA OBROTOWE

28.922.626,97

I

Zapasy

7.092.103,54

II

Należności krótkoterminowe

18.214.924,30

III

Inwestycje krótkoterminowe

1.109.859,34

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2.505.739,79Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 02.07.2024, 08:29
Dokument oglądany razy: 28
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 16.08.2021