Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Spółki jest:
1.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych - 35.30.Z,
2.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z,
3.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z,
4.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,
5.Zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z,
6.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z,
7.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z,
8.Demontaż wyrobów zużytych - 38.31.Z,
9.Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z,
10.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych - 41.20.Z,
11.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z,
12.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
13.Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z,
14.Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
15.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych -
43.22.Z,
16.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
17.Tynkowanie - 43.31.Z,
18.Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,
19.Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,
20.Malowanie i szklenie - 43.34.Z,
21.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,
22.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
23.Transport drogowy towarów - 49.41.Z,
24. Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B,
25.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- 68.20.Z,
26. Działalność weterynaryjna - 75.00.Z,
27.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
28.Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych - 81.30.Z,
29. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
30.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z,
31.Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
32. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
33. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z
34.Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z
35. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 46.76.Z
36. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - 46.77.
37. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
38. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 74.90.Z
39. Produkcja nawozów i związków azotowych – 20.15.Z
40. Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z
41. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z

Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 03.09.2021, 08:34
Dokument oglądany razy: 1 918
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 16.08.2021