Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W PGK Spółka z o.o. w Radomsku sprawy (pisma) są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. Pisma dostarczane lub przesyłane na adres Spółki są rejestrowane przez sekretariat w Elektronicznym Dzienniku Korespondencyjnym, a następnie dekretowane przez członków zarządu do właściwych komórek organizacyjnych. Poszczególne komórki organizacyjne załatwiają sprawy przygotowując pisemną odpowiedź, która po podpisaniu przez osoby uprawnione zostaje wysłana do adresata przez sekretariat. W sekretariacie można uzyskać informację, do której komórki wewnętrznej skierowana została sprawa do załatwienia. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki.

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 01.07.2022, 07:24
Dokument oglądany razy: 1 126
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 16.08.2021